InnuScience Sweden

Giftiga chockerare

Toxicitet avser ett ämnes eller produkts förmåga att orsaka skadliga hälsoeffekter för människor (eller andra organismer).


Vissa rengöringsprodukter innehåller ämnen som är giftiga för människor. Deras effekter kan kännas omedelbart eller i dagar, månader eller år efter exponering. Toxicitet är akut när effekterna är omedelbara och kroniska när de uppträder efter upprepad exponering.


Giftiga ämnen kan skada människors hälsa på flera sätt: exponering genom inandning, hudkontakt, sväljning eller irritation i ögonen.


När de väl andats in, attackerar vissa ämnen näsan, halsen eller lungorna, medan andra kommer in i kroppen genom lungorna och orsakar förödelse med andra organ som levern.


Huden kan bli förorenad genom direkt kontakt med ämnet. Ytterligare risker utgörs av luftburna dammpartiklar som landar på huden eller genom kontakt med förorenade ytor – t.ex. inuti skyddshandskar.


När människor överför kemikalier från händerna till munnen genom att äta eller röka utan att tvätta händerna, riskerar de exponering genom att svälja, medan vissa ångor, gaser och damm irriterar ögonen. Vattenlevande toxicitet


Läs hela täckningen i Facilitate Magazine här

InnuScience, en global ledare inom kommersiella rengöringssystem baserade på bioteknologi, uppmanar företag att anta höga hygiennivåer med tonvikt på effektiv rengöring med högpresterande rengöringsmedel snarare än ett överlust av desinfektionsmedel som inte rengör och riskerar negativ påverkan för miljön.

Läs hela artikeln här